Close

Tin tức

Tháng Một 31, 2019

TCVN 10097-7:2013

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 10097-7:2013

ISO/TS 15874-7:2003

HỆ THỐNG ỐNG CHẤT DẺO DÙNG ĐỂ DẪN NƯỚC NÓNG VÀ NƯỚC LẠNH – POLYPROPYLEN (PP) – PHẦN 7: HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

Plastics piping systems for hot and cold water installations – Polypropylene (PP) – Part 7: Guidance for the assessment of conformity

Lời nói đầu

TCVN 10097-7:2013 hoàn toàn tương đương với ISO/TS 15874-7:2003.

TCVN 10097-7:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 138 Ống nhựa và phụ tùng đường ống, van dùng để vận chuyển chất lỏng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 10097 (ISO 15874), Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh – Polypropylen (PP), gồm các phần sau:

– TCVN 10097-1:2013 (ISO 15874-1:2013), Phần 1: Quy định chung;

– TCVN 10097-2:2013 (ISO 15874-2:2013), Phần 2: Ống;

– TCVN 10097-3:2013 (ISO 15874-3:2013), Phần 3: Phụ tùng;

– TCVN 10097-5:2013 (ISO 15874-5:2013), Phần 5: Sự phù hợp với mục đích của hệ thống;

– TCVN 10097-7:2013 (ISO/TS 15874-7:2003), Phần 7: Hướng dẫn đánh giá sự phù hợp.

HỆ THỐNG ỐNG CHẤT DẺO DÙNG ĐỂ DẪN NƯỚC NÓNG VÀ NƯỚC LẠNH – POLYPROPYLEN (PP) – PHẦN 7: HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

Plastics piping systems for hot and cold water installations – Polypropylene (PP) – Part 7: Guidance for the assessment of conformity

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn đánh giá sự phù hợp được đề cập đến trong kế hoạch chất lượng thuộc hệ thống chất lượng của nhà sản xuất.

Tiêu chuẩn này bao gồm:

a) các yêu cầu cho vật liệu, chi tiết, mối nối và tổ hợp được nêu trong các phần của bộ tiêu chuẩn TCVN 10097 (ISO 15874);

b) các yêu cầu đối với hệ thống chất lượng của nhà sản xuất;

CHÚ THÍCH 1 Hệ thống chất lượng nên tuân theo TCVN ISO 9001:2000 [2];

c) các định nghĩa và quy trình được áp dụng nếu có chứng nhận của bên thứ ba.

CHÚ THÍCH 2 Nếu có chứng nhận của bên thứ ba, thì tổ chức chứng nên là tổ chức được công nhận theo EN 45011 [3] hoặc EN 45012 [4] nếu áp dụng.

Khi kết hợp với các phần khác của bộ tiêu chuẩn TCVN 10097 (ISO 15874), tiêu chuẩn này áp dụng được cho hệ thống ống polypropylen (PP) dùng để dẫn nước nóng hoặc nước lạnh trong các tòa nhà, để vận chuyển nước sinh hoạt hoặc nước không dành cho sinh hoạt (hệ thống trong nhà) và dùng cho các hệ thống gia nhiệt, dưới áp suất và nhiệt độ thiết kế phù hợp với loại ứng dụng [xem Bảng 1 của TCVN 10097-1 (ISO 15874-1)].

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 7790-1 (ISO 2859-1), Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính – Phần 1: Chương trình lấy mẫu được xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô.

TCVN 10097-1:2013 (ISO 15874-1:2013), Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh – Polypropylen (PP) – Phần 1: Quy định chung.

TCVN 10097-2:2013 (ISO 15874-2:2013), Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh – Polypropylen (PP) – Phần 2: Ống.

TCVN 10097-3:2013 (ISO 15874-3:2013), Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh – Polypropylen (PP) – Phần 3: Phụ tùng.

TCVN 10097-5:2013 (ISO 15874-5:2013), Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh – Polypropylen (PP) – Phần 5: Sự phù hợp với mục đích của hệ thống.

ISO 3951:1989 [1]), Sampling procedures and charts for inspection by variables for percent noncomforming (Quy trình lấy mẫu và biểu đồ kiểm tra bằng sai lệch của phần trăm không phù hợp).

3. Thuật ngữ và định nghĩa, ký hiệu và thuật ngữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa, ký hiệu và thuật ngữ viết tắt nêu trong Phần 1 và Phần 3 của bộ TCVN 10097 (ISO 15874) và các thuật ngữ định nghĩa sau.

3.1. Thuật ngữ và định nghĩa

3.1.1. Tổ chức chứng nhận (certification body)

Tổ chức độc lập, thuộc chính phủ hoặc phi chính phủ, có năng lực và trách nhiệm cần thiết để thực hiện việc chứng nhận sự phù hợp theo quy tắc cho trước của thủ tục và quản lý.

3.1.2. T chức giám định (inspection body)

Tổ chức hoặc công ty độc lập được tổ chức chứng nhận chấp nhận là có năng lực cần thiết để xác minh và/hoặc thực hiện các thử nghiệm điển hình lần đầu, thử nghiệm đánh giá và kiểm tra việc kiểm soát sản xuất của nhà sản xuất theo tiêu chuẩn liên quan.

3.1.3. Phòng thử nghiệm (testing laboratory)

Phòng thí nghiệm thực hiện việc đo lường, thử nghiệm, hiệu chuẩn hoặc hoạt động khác để xác định các đặc tính thuộc tính năng của vật liệu và sản phẩm.

3.1.4. Hệ thống chất lượng (quality system)

Cơ cấu tổ chức, trách nhiệm, các thủ tục, quá trình và nguồn lực để thực hiện quản lý chất lượng (xem TCVN ISO 9000:2000 [5]).

3.1.5. Kế hoạch chất lượng (quality plan)

Tài liệu lập ra các thực hành chất lượng cụ thể, các nguồn lực và trình tự của hoạt động liên quan đến sản phẩm hoặc dãy sản phẩm cụ thể.

3.1.6. Thử nghiệm điển hình (TT) (type testing)

Thử nghiệm được thực hiện để chứng tỏ rằng vật liệu, chi tiết, mối nối hoặc tổ hợp có khả năng tuân theo các yêu cầu được nêu trong tiêu chuẩn liên quan.

3.1.7. Thử nghiệm điển hình sơ bộ (PTT) (preliminary type testing)

Thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc với danh nghĩa của nhà sản xuất.

3.1.8. Thử nghiệm điển hình lần đầu (ITT) (initial type testing)

Thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hoặc với danh nghĩa của tổ chức chứng nhận nhằm mục đích chứng nhận.

3.1.9. Phép th thông qua m (BRT) (batch release test)

Phép thử được thực hiện bởi nhà sản xuất trên một mẻ chi tiết mà phải hoàn thành đầy đủ trước khi mẻ được thông qua.

3.1.10. Phép thử xác nhận quá trình (PVT) (process verification test)

Phép thử được thực hiện bởi nhà sản xuất trên vật liệu, chi tiết, mối nối hoặc tổ hợp trong những khoảng thời gian cụ thể để xác nhận rằng quá trình vẫn có khả năng sản xuất ra các chi tiết phù hợp với yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn liên quan.

CHÚ THÍCH Các phép thử này không cần thiết để thông qua lô chi tiết và được thực hiện như một biện pháp kiểm soát quá trình.

3.1.11. Phép thử đánh giá (AT) (audit test)

Phép thử được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hoặc với danh nghĩa của tổ chức chứng nhận để xác nhận rằng vật liệu, chi tiết, mối nối hoặc tổ hợp tiếp tục phù hợp với các yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn liên quan và để cung cấp thông tin đánh giá tính hiệu quả của hệ thống chất lượng.

3.1.12. Phép th gián tiếp (IT) (indirect test)

Phép thử được thực hiện bởi nhà sản xuất khác với phép thử được quy định đối với đặc tính cụ thể, đã được xác nhận mối tương quan với phép thử quy định.

3.1.13. Thử nghiệm chứng kiến (WT) (witness testing)

Thử nghiệm được tổ chức chứng nhận chấp nhận làm thử nghiệm điển hình lần đầu và/hoặc thử nghiệm đánh giá, được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc với danh nghĩa của nhà sản xuất và được giám sát bởi đại diện của tổ chức chứng nhận có năng lực về thử nghiệm.

3.1.14. M vật liệu hoặc hợp chất (material or compound batch)

Số lượng được xác định rõ ràng của một vật liệu hoặc hợp chất cụ thể.

3.1.15. Mẻ sản xuất (production batch)

Tập hợp các đơn vị được xác định rõ ràng, được sản xuất gián đoạn hoặc liên tục dưới cùng một điều kiện sản xuất, sử dụng vật liệu hoặc hợp chất tuân theo cùng yêu cầu kỹ thuật.

3.1.16. (lot)

Phần chia nhỏ được xác định rõ ràng của một mẻ nhằm mục đích kiểm tra.

3.1.17. Mẫu (sample)

Một hoặc nhiều đơn vị sản phẩm được lấy ra từ một mẻ hoặc lô, được chọn ngẫu nhiên mà không quan tâm đến chất lượng.

CHÚ THÍCH Số lượng của các đơn vị sản phẩm trong một mẫu là kích cỡ mẫu.

3.1.18. Giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) (acceptable quality level)

Khi một loạt các lô hoặc mẻ liên tiếp được kiểm tra, giới hạn chất lượng cho mục đích lấy mẫu kiểm tra là giới hạn của mức trung bình thỏa đáng [xem TCVN 7790-1 (ISO 2859-1) và ISO 3951:1989].

CHÚ THÍCH Việc ấn định một AQL không hàm ý nhà sản xuất có quyền cung cấp bất kỳ sản phẩm không phù hợp nào.

3.1.19. Mức kiểm tra (inspection level)

Quan hệ giữa kích cỡ lô hoặc mẻ và kích cỡ mẫu [xem TCVN 7790-1 (ISO 2859-1)].

3.1.20. Nhóm (group)

Tập hợp các chi tiết giống nhau mà từ đó mẫu được chọn để thử.

3.2. Thuật ngữ viết tắt

AQL      giới hạn chất lượng chấp nhận (acceptance quality limit)

AT        phép thử đánh giá (audit test)

BRT      phép thử thông qua mẻ (batch release test)

IT          phép thử gián tiếp (indirect test)

ITT        thử nghiệm điển hình lần đầu (initial type testing)

PTT      thử nghiệm điển hình sơ bộ (preliminary type testing)

PVT      phép thử xác nhận quá trình (process verification test)

TT         thử nghiệm điển hình (type testing)

WT       thử nghiệm chứng kiến (witness testing)

4. Yêu cầu

4.1. Quy định chung

4.1.1. Các vật liệu, chi tiết, mối nối và tổ hợp phải tuân theo các yêu cầu nêu trong Phần 1 đến Phần 3 và Phần 5 của bộ tiêu chuẩn TCVN 10097 (ISO 15874), nếu áp dụng.

4.1.2. Các chi tiết và/hoặc tổ hợp phải được sản xuất bởi nhà sản xuất, theo hệ thống chất lượng có kế hoạch chất lượng.

4.2. Thử nghiệm và kiểm tra

4.2.1. Phân nhóm

Trong tiêu chuẩn này áp dụng các nhóm sau.

4.2.1.1. Các nhóm áp suất

Nhóm các áp suất thiết kế từ đó một nhóm áp suất thiết kế riêng pD phải được lựa chọn để thử. Có hai nhóm áp suất được quy định như nêu trong Bảng 1.

Bảng 1 – Nhóm áp suất

Nhóm áp suấtÁp suất thiết kế, pD

bar14; 628; 10

4.2.1.2. Các nhóm kích thước

Nhóm các đường kính danh nghĩa của ống và phụ tùng, từ đó một đường kính danh nghĩa riêng dn phải được lựa chọn để thử.

Có hai nhóm đường kính được quy định như nêu trong Bảng 2.

Bảng 2 – Nhóm kích thước

Nhóm kích thướcĐường kính danh nghĩa, dn

mm110 ≤ dn ≤ 63263 < dn ≤ 160

4.2.1.3. Nhóm phụ tùng

Một nhóm các phụ tùng có cùng thiết kế, từ đó một phụ tùng riêng lẻ được chọn để thử.

Có bốn nhóm phụ tùng được quy định như nêu trong Bảng 3.

Bng 3 – Nhóm phụ tùng

Nhóm phụ tùngLoại phụ tùng
1Nối cong
2Cút, T
3Nối chuyển bậc, đầu nối thẳng, đầu bịt

4

Zắc co, nối mặt bích, tấm nối và/hoặc các bộ phận bằng chất dẻo

4.2.2. Thử nghiệm điển hình (TT)

4.2.2.1. Quy định chung

Các phép thử điển hình phải chứng minh được rằng sản phẩm tuân theo tất cả các yêu cầu về đặc tính được nêu trong Bảng 5 đến Bảng 7, nếu áp dụng.

Ngoài ra, các phép thử điển hình tương ứng phải được thực hiện khi có sự thay đổi trong thiết kế, thay đổi của vật liệu và/hoặc phương pháp sản xuất mà không phải là các điều chỉnh thường xuyên trong quá trình sản xuất và/hoặc để mở rộng phạm vi sản phẩm.

Để xác định sự thay đổi của vật liệu, áp dụng Bảng 4. Đặc tính và giá trị của X (xem Bảng 4) phải được quy định bởi nhà sản xuất trong kế hoạch chất lượng.

Nếu bất kỳ đặc tính nào bị thay đổi hoặc mức bất kỳ vượt quá giới hạn này và sự biến đổi này tạo ra sự thay đổi của vật liệu thì các đặc tính tương ứng được nêu trong cột M1 hoặc cột M2 của Bảng 5 và Bảng 6, nếu có áp dụng, phải được thử lại. Thay đổi nhà cung cấp vật liệu hoặc chất ổn định không được làm thay đổi vật liệu hoặc hợp chất. Nếu có đánh giá của bên thứ ba thì việc thử lại phải theo thỏa thuận giữa tổ chức chứng nhận và nhà sản xuất.

Bảng 4 – Điều kiện đối với thay đổi vật liệu

Loại thay đổi vật liệuĐặc tính, giá trị X và giới hạn
– Thay đổi polyme (M1)– Thay đổi nhà cung cấp;

– Thay đổi quá trình polyme hóa;

– Thay đổi các tinh chất hóa học của comonome- Thay đổi phụ gia (ví dụ pigment, chất chống oxy hóa) (M2)- Lượng lớn hơn X ± 30 % của từng phụ gia;

– Tính chất hóa học hoặc bản chất của phụ gia

Để xác định sự thay đổi trong thiết kế, các đặc tính sau được tính đến:

– kích thước;

– hình dạng của chi tiết;

– hệ thống mối nối.

Trong kế hoạch chất lượng của nhà sản xuất, hình dạng, kích thước và dung sai áp dụng theo các yêu cầu trong các phần tương ứng của bộ tiêu chuẩn TCVN 10097 (ISO 15874) phải được quy định.

Nếu một hoặc nhiều đặc tính này vượt quá các yêu cầu đã cho thì các đặc tính tương ứng được nêu trong Bảng 5 đến Bảng 7, nếu áp dụng, phải được thử lại. Nếu có đánh giá của bên thứ ba thì việc thử lại phải theo thỏa thuận giữa tổ chức chứng nhận và nhà sản xuất.

Bảng 5 – Đặc tính của ống yêu cầu trong thử nghiệm điển hình (TT)

Đặc tínhViện dẫn đến phần, điều và bảng của bộ tiêu chuẩn TCVN 10097 (ISO 15874)Ban đầu/thay đổi/mở rộng aQuy trình lấy mẫu
IM1M2E
Ảnh hưởng đến nước sinh hoạtPhần 1 – 5.2+++Theo quy định của quốc gia
Tính chất ứng suất thủy tĩnh của vật liệu bPhần 2 – 4.2+++cMột lần đánh giá / vật liệu
Ngoại quanPhần 2 – 5.1++++Một mẫu thử / dn và nhóm áp suất
Độ đụcPhần 2 – 5.2+++Một mẫu thử có độ dày thành nhỏ nhất
Kích thướcPhần 2 – Bảng 4 đến bảng 8++++Một mẫu thử / dn và nhóm áp suất
Độ bền với áp suất bên trongPhần 2 – Bảng 9++++Ba mẫu thử trên một dn / nhóm kích thước
Sự thay đổi theo chiều dọcPhần 2 – Bảng 10++++Ba mẫu thử trên một dn / nhóm kích thước
Chỉ số chảy khối lượng MFRPhần 2 – Bảng 10++++Một mẫu thử trên một dn / nhóm kích thước
Độ bền nhiệtPhần 2 – Bảng 10+++Một mẫu thử / vật liệu
Độ bền va đậpPhần 2 – Bảng 10++++Một phép thử trên một en / một nhóm kích thước
Ghi nhãnPhần 2 – Bảng 10++Một mẫu thử / dn và nhóm áp suất
a           I: thử điển hình lần đầu đối với hệ thống mới;

M1: thay đổi polyme;

M2: thay đổi phụ gia;

E: mở rộng loại sản phẩm;

+: phép thử được tiến hành

b Nếu nhà cung cấp vật liệu đã đánh giá tính chất ứng suất thủy tĩnh được quy định trong TCVN 10097-2 (ISO 15874-2), nhà sản xuất ống chỉ phải kiểm tra sự phù hợp với đường cong chuẩn đối với độ bền thủy tĩnh mong muốn được nêu trong Hình 1, 2 hoặc 3 của TCVN 10097-2 (ISO 15874-2) bằng cách thử ba mẫu thử tại hai mức ứng suất khác nhau ở 95 °C. Mức ứng suất nhỏ nhất phải đưa ra thời gian phá hủy xấp xỉ 2500 h. Tất cả các điểm phá hủy phải thuộc vào hoặc nằm phía trên đường chuẩn tương ứng của hình 1, 2 hoặc 3 của TCVN 10097-2 (ISO 15874-2).

c Để kiểm tra ảnh hưởng của sự thay đổi phụ gia (M2) lên các tính chất ứng suất thủy tĩnh được quy định trong TCVN 10097-2 (ISO 15874-2), phải thử ba mẫu thử tại hai mức ứng suất khác nhau ở 95 °C. Mức ứng suất nhỏ nhất phải đưa ra thời gian phá hủy xấp xỉ 2500 h. Tất cả các điểm phá hủy phải thuộc vào hoặc nằm phía trên đường chuẩn tương ứng của Hình 1, 2 hoặc 3 của TCVN 10097-2 (ISO 15874-2) đối với vật liệu phù hợp.

[1] Tiêu chuẩn ISO 3951:1989 đã hủy và được thay thế bởi bộ tiêu chuẩn ISO 3951 (gồm 2 phần). Bộ tiêu chuẩn ISO 3951 đã được chấp nhận hoàn toàn thành bộ tiêu chuẩn TCVN 8243.

Sưu tầm và biên soạn bởi: https://inoxmen.com/

Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ