Close

Tin tức

December 27, 2018

KHO DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ – YÊU CẦU THIẾT KẾ – PHẦN 13

Số lượng lăng tạo bọt NLTB (NLTB – lấy số nguyên lớn hơn), tính bằng chiếc, được xác định theo công thức :

Trong đó :

Qct là lưu lượng dung dịch chất tạo bọt cần thiết để chứa bể cháy, tính bằng l/s;

qL là lưu lượng phun dung dịch chất tạo bọt của lăng, tính bằng l/s

Chú thích – Trường hợp chữa cháy vùng đệm kín để mái nổi hoặc bể có phao bên trong, lựa chọn qL cần phải tính đến khoảng cách bố trí lăng phun để bọt không bị tràn qua gờ chắn bọt.

B.3 Tính lượng dung dịch chất tạo bọt dự trữ cần thiết để chữa bể cháy

Lượng dung dịch chất tạo bọt dự trữ cần thiết, Wdd, tính bằng lít, được xác định theo công thức :

Wdd = K. NLTB.qL.t + Wd + WBT                      (B.3)

Trong đó :

– NLTB là số lượng lăng tạo bọt, tính bằng chiếc;

– qL là lưu lượng phun dung dịch chất tạo bọt của lăng, tính bằng l/s;

– t là thời gian phun dung dịch, tính bằng giây – Lấy theo điều 5.9.10 (hoặc 5.9.11)

– WBT là lượng dung dịch chất tạo bọt chữa cháy trong khu vực đê bao ngăn cháy xác định theo điều 5.9.14, tính bằng lít;

– K là hệ số dự trữ (lấy theo điều 5.9.15);

– Wd là lượng dung dịch chất tạo bọt ứ đọng trong đường ống, tính bằng lít. Trong trường hợp sử dụng hệ thống chữa cháy cố định, Wd được tính như sau:

Wd = (0,785 ∑i=1n d2i.li). 1000

Trong đó :

di là đường kính của từng loại ống dẫn, tính bằng mét;

li là độ dài của từng loại ống dẫn, tính bằng mét.

Nếu lượng dung dịch chất tạo bọt ứ đọng trong đường ống tính được nhỏ hơn hoặc bằng 5% lượng dung dịch chất tạo bọt cần thiết để chữa cháy thì không cộng thêm vào. Nếu lượng dung dịch chất tạo bọt ứ đọng trong đường ống tính được lớn hơn hoặc bằng 5% lượng dung dịch chất tạo cần thiết để chữa cháy thì phải cộng thêm vào.

B.4 Tính lượng chất tạo bọt cần thiết dự trữ trong kho để chữa cháy

Lượng chất tạo bọt cần thiết dự trữ trong kho để chữa cháy WCTB, tính bằng lít, được xác định theo công thức :

Trong đó :

Wdd là lượng dung dịch chất tạo bọt dự trữ cần thiết, tính bằng lít;

CB là nồng độ chất tạo bọt trong dung dịch để chữa cháy, tính bằng phần trăm.

B.5 Tính lượng nước cần thiết để pha chất tạo bọt thành dung dịch

Lượng nước cần thiết để pha chất tạo bọt thành dung dịch WN, tính bằng lít, được xác định theo công thức :

Trong đó :

Wdd là lượng dung dịch chất tạo bọt dự trữ cần thiết, tính bằng lít;

CN là nồng độ nước trong dung dịch chất tạo bọt, tính bằng phần trăm.

B.6 Tính lưu lượng nước cần thiết để tưới mát bể bị cháy và tưới mát các bể lân cận

Lưu lượng nước cần thiết để tưới mát bể bị cháy và tưới mát các bể lân cận, QTM, tính bằng l/s, được xác định theo công thức :

QTM = Pc.J1 + 0,5 J2 ∑i=1n Pi                                        (B.6)

Trong đó :

PC là chu vi bể bị cháy, tính bằng mét;

Pi là chu vi bể lân cận bể bị cháy trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng 2 lần đường kính bể bị cháy, tính bằng mét;

J1 là cường độ phun nước tưới mát bể bị cháy, tính bằng l/s.m;

J2 là cường độ phun nước tưới mát bể lân cận, tính bằng l/s.m. J1, J2 lấy theo điều 5.9.16

Xem lại: KHO DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ – YÊU CẦU THIẾT KẾ – PHẦN 12

Xem tiếp: KHO DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ – YÊU CẦU THIẾT KẾ – PHẦN 14

Sưu tầm và biên soạn bởi: https://inoxmen.com/

Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ