Close

Tin tức

January 4, 2019

CHAI CHỨA KHÍ DI ĐỘNG – TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA VẬT LIỆU LÀM CHAI CHỨA VÀ LÀM VAN VỚI KHÍ CHỨA PHẦN 3 : THỬ ĐỘ TỰ BỐC CHÁY TRONG KHÍ OXY – PHẦN 3

7 Các kết quả

Nhiệt độ tự bốc cháy là nhiệt độ, tính theo oC, tại đó bắt đầu sự tăng đột ngột của nhiệt độ và sự tăng tương ứng của áp suất.

Điểm này được xác định từ đồ thị ghi nhiệt độ, áp suất, thời gian như được minh họa trên hình 2. Biên độ của độ tăng nhiệt độ DT và độ tăng áp suất Dp do sự bốc cháy gây ra được xác định như minh họa trên hình 2.

Chú thích 1 – Trong một số trường hợp, một vật liệu có thể có nhiệt độ tự bốc cháy cao hơn giá trị tới hạn đã quy định.

Chú thích 2 – Độ tăng nhiệt độ và áp suất DT và Dp (xem hình 2) có thể đặc trưng cho sự dữ dội của phản ứng. Có thể áp dụng các yêu cầu đặc biệt cho hai thông số này.

Chú thích 3 – Do độ tăng nhiệt độ và áp suất DT và Dp chịu ảnh hưởng bởi quan hệ giữa cỡ mẫu, thể tích của buồng phản ứng và công suất nhiệt của lò nên không thể dễ dàng thực hiện việc so sánh giữa các kết quả từ các loại thiết bị khác nhau.

8 Báo cáo thử nghiệm

Các kết quả thử phải được ghi lại trong báo cáo thử nghiệm. Phụ lục A giới thiệu một ví dụ về báo cáo thử nghiệm.

Phụ lục A

(tham khảo)

Báo cáo thử nghiệm

Thử tự bốc cháyTCVN 6874-3 : 2001No ThửNgày
1. Thử nghiệm được thực hiện đối với  ………………………………………………………………………..2. Vật liệu được thử                                 ………………………………………………………………………..Chức năng                                                 ………………………………………………………………………..

Các điều kiện sử dụng                                           Nhiệt độ, oC  _ Áp suất, bar _

Loại chung                                                 ………………………………………………………………………..

Tình trạng, hình dạng, vẻ bề ngoài            ………………………………………………………………………..

Cơ sở chế tạo                                            ………………………………………………………………………..

Người cung cấp                                         ………………………………………………………………………..

Tên thương mại                                         ………………………………………………………………………..

3. Các điều kiện thử và kết quả– Khối lượng mẫu thử, gam :                     ………………………………………………………………………..- Tốc độ nung nóng, oC/phút :                   ………………………………………………………………………..

– Áp suất ban đầu, bar :                            ………………………………………………………………………..

Áp suất, barNhiệt độ, oC
Lúc thử tự bốc cháyĐỉnhDpThử tự bốc cháyĐỉnhDT
Các nhận xét :

4. Nhiệt độ tự bốc cháy (oC)

5. Nhận xét

Chữ ký của người được ủy quyền

(và sự nhận diện của phòng thí nghiệm)

 

(tham khảo)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ISO 4589 Chất dẻo – Xác định tính dễ cháy theo chỉ số oxy.

[2] Gunter. M “Sự bốc cháy trong oxy áp suất cao”, Bộ cung cấp S & T Memo No. 13/50, Công ty oxy Anh Quốc, Luân Đôn 1995.

[3] Crockett – A.H “Các dữ liệu bổ sung thêm về tính thích hợp của các vật liệu trong khí oxy nén – Việc nghiên cứu và phát triển oxy ở Anh bị hạn chế, Báo cáo R & D 2272, Công ty Oxy Anh Quốc, Luân Đôn 1957.

[4] Nihart. G.J và Smith. C.P “Tính tương thích của các vật liệu với oxy 7500 PSI” DDC AD 608260, ARML – TDR – 64 – 76, Liên đoàn Cacbit, phân khu Linde, Tonawanda, NY 10 – 1964.

[5] Mazzani J.A “Sự tự bốc cháy của các vật liệu rắn ở áp suất cao”, được trình bày ở khu vực miền Đông. Hội thảo của các viện nghiên cứu về cháy của sự không đồng nhất, 10 – 1968.

[6] Keeping W.O “Sự bốc cháy của các vật liệu trong khí oxy” – Báo cáo BOC 3875. Công ty Oxy Anh Quốc, Luân Đôn 1969.

[7] Attwood H.C và Allen G.R “Về nhiệt độ tự bốc cháy của các vật liệu hữu cơ trong oxy” Báo cáo kỹ thuật của không lực Hoàng gia 70083, Bộ Quốc phòng, Famborough, Anh Quốc, 5 – 1970.

[8] Lapin . A “Tính tương thích oxy của các vật liệu”. Độ tin cậy và tính an toàn của nhà máy phân ly không khí, phụ chương 1973 cho thông báo của Viện Quốc tế về khí lạnh, trang 79 – 94.

[9] Mc Quaid R.W, Sheets D.G và Bieberich M.J “Xác định nhiệt độ tự bốc cháy của dầu bôi trơn tuabin hơi nước trong hỗn hợp nitơ và oxy” Tính dễ cháy và độ nhạy của các vật liệu trong khí quyển được làm giàu oxy : Tập 1, ASTM STP 812, Chủ biên : Werley B.L, Hội thử nghiệm và vật liệu Hoa Kỳ, Philadelphia Pa 1983 trang 43 – 55.

[10] Mellroy K và Zawierucha R ” Sử dụng nhiệt lượng kế gia tốc trong thử nghiệm tính tương thích oxy”. Tính dễ cháy và độ nhạy của các vật liệu trong khí quyển được làm giầu oxy : Tập 2 ASTM STP 910, Chủ biên Benning M.A, Hội thử nghiệm và vật liệu Hoa Kỳ, Philadelphia PA 1986, trang 98 – 107.

[11] Bryan C.J và Lowrie. R “Các kết quả tương đối của các phép đo nhiệt độ tự bốc cháy bởi ASTM G72 và phép đo nhiệt lượng bằng quét tăng áp trong khí oxy. Tính dễ cháy và độ nhạy của các vật liệu trong khí quyển được làm giàu oxy : Tập 2, ASTM STP 910, Chủ biên Benning M.A, Hội thử nghiệm và vật liệu Hoa Kỳ, Philadelphia P.A 1986, trang 108 – 117.

[12] Mcllroy K. Drnevich R.F và Zawierucha. R “Các nghiên cứu về nhiệt lượng kế gia tốc của các tác động qua lại của oxit kim loại với hydro cacbon trong oxy áp suất cao” . Tính dễ cháy và độ nhạy của các vật liệu trong khí quyển được làm giầu oxy : Tập 3 ASTM STP 986, Chủ biên schroll D.W. Hội thử nghiệm và vật liệu Hoa Kỳ, Philadelphia PA 1986, trang 134 – 145.

[13] Swindells – I, Nolan P.F và Wharton R.K “Nhiệt độ tự bốc cháy của vật liệu phi kim loại trong khí oxy”. Tính dễ cháy và độ nhạy của các vật liệu trong khí quyển được làm giàu oxy : Tập 3 ASTM STP 968, Chủ biên Schroll D.W, Hội thử nghiệm và vật liệu Hoa Kỳ, Philadelphia PA 1988, trang 206 – 217.

[14] Wegner W, Blinder C, Hengstenberg P, Herrman K.P và Weinest D ” Các thử nghiệm để đánh giá tính thích hợp của các vật liệu đối với sự cung cấp oxy” Tính dễ cháy và độ nhạy của các vật liệu trong khí quyển được làm giàu oxy : Tập 3 ASTM STP 986, Chủ biên Schroll D.W, Hội thử nghiệm và vật liệu Hoa Kỳ, Philadelphia PA 1988, trang 268 – 278.

[15] Lockhart B.J, Hampton M.D và Bryan C.J “Sự phân cấp độ nhạy / tính tương tích oxy của một số vật liệu bằng các phương pháp thử khác nhau”. Tính dễ cháy và độ nhạy của các vật liệu trong khí quyển được làm giàu oxy : Tập 4 ASTM STP 1040, Chủ biên Stoltzfus J.M, Stradling J.S và Benz F.J, Hội thử nghiệm và vật liệu Hoa Kỳ, Philadelphia PA 1989, trang 93 – 105.

[16] Wharton R.K, Nolan P.F và Swindells I. “Các nghiên cứu thêm về các yếu tố ảnh hưởng tới nhiệt độ tự bốc cháy của các vật liệu phi kim loại trong khí oxy”. Tính dễ cháy và độ nhạy của các vật liệu trong khí quyển được làm giàu oxy : Tập 4 ASTM STP 1040, Chủ biên Stoltzfus J.M, Stradling J.S và Benz F.J, Hội thử nghiệm và vật liệu Hoa Kỳ, Philadelphia PA 1989, trang 106 – 124.

[17] Currie J.L, Irani R.S và Sanders J. “Tính bốc cháy của các mỡ Silicon trong môi trường oxy”. Tính dễ cháy và độ nhạy của các vật liệu trong khí quyển được làm giàu oxy : Tập 4 ASTM STP 1040, Chủ biên Stoltzfus J.M, Stradling J.S và Benz F.J, Hội thử nghiệm và vật liệu Hoa Kỳ, Philadelphia PA 1989, trang 125 – 141.

[18] Tapphorn R.M, Shelley R và Benz F.J “Các phát triển thử nghiệm đối với Polime trong môi trường được làm giàu oxy. Tính dễ cháy và độ nhạy của các vật liệu trong khí quyển được làm giàu oxy : Tập 5 ASTM STP 1111, Chủ biên Stoltzfus J.M và Mcllroy K, Hội thử nghiệm và vật liệu Hoa Kỳ, Philadelphia PA 1991, trang 43 – 59.

Xem lại: CHAI CHỨA KHÍ DI ĐỘNG – TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA VẬT LIỆU LÀM CHAI CHỨA VÀ LÀM VAN VỚI KHÍ CHỨA  PHẦN 3 : THỬ ĐỘ TỰ BỐC CHÁY TRONG KHÍ OXY – PHẦN 2

Sưu tầm và biên soạn bởi: https://inoxmen.com/

Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ