Vật liệu kim loại − đường ống bằng gang dẻo − thử thủy tĩnh sau khi lắp đặt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7972 : 2008 ISO 10802 : 1992 VẬT LIỆU KIM LOẠI − ĐƯỜNG ỐNG BẰNG […]

January 31, 2019