BƠM – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA – PHẦN 1

TCVN 4207:1986 BƠM – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Pump – Basic terms and definitions   Lời nói đầu TCVN […]

December 20, 2018