Tin tức ngành
Close

Tin tức ngành

TCVN 9733:2013 – Phần 7

Phụ lục M (tham khảo) Tóm tắt dữ liệu thử nghiệm Hình M.1 cho ví dụ bản mẫu tóm tắt […]

July 10, 2019

TCVN 9733:2013 – Phần 6

Phụ lục J (quy định) Xác định độ mất cân bằng dư J.1 Quy định chung Phụ lục này mô […]

July 10, 2019

TCVN 9733:2013 – Phần 5

Phụ lục F (quy định) Tiêu chí cho việc thiết kế đường ống F.1 Bơm trục ngang F.1.1 Hình dạng […]

July 10, 2019

TCVN 9733:2013 – Phần 4

Phụ lục A (tham khảo) Tốc độ đặc trưng và tốc độ hút đặc trưng Tốc độ đặc trưng, ns, […]

July 10, 2019

TCVN 9733:2013 – Phần 3

8.2. Kiểm tra 8.2.1. Quy định chung 8.2.1.1. Nhà cung cấp phải lưu giữ các dữ liệu sau ít nhất […]

July 10, 2019

TCVN 9733:2013 – Phần 2

Bảng 6 – Khe hở vận hành bên trong nhỏ nhất Đường kính bộ phận quay tại khe hởmm Khe […]

July 10, 2019

error: Content is protected !!